Galen’s cold cream

用左幾日的 Galen's cold cream。 搽落身仲有水爆出來! 睇落似雪糕、仲見有少少水滴係裡面、可能玫瑰花水放太多了? 定係要買個mixer 來打cream?

Galen’s Cold Cream 應該係每一個讀香薰治療的朋友都聽過, 因為第一個課程的歷史部份一定有提及。 不過當時年紀少, 而且為讀而讀的時候, 好多細節其實都無留意。

最近材料齊備的時候, 俾 Fresh 創辦人提醒一下, 跟住2000 年前 recipe 整一次 cold cream, 我估當時都係用手攪吧。

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *